Den årlige revisjonen av generelle og spesielle kontraktsbestemmelser

Vi har foretatt vår årlige revisjon av generelle og spesielle kontraktsbestemmelser, og endringene er som følger:

  • Pkt 10.2 HMS-kort og id

Krav om å fremvise legitimasjon/id

 

  • Pkt 10.3 – Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Kun navnendring

 

  • Tidligere punkt 10.4 vedr «Krav om faglærte håndverkere» er flyttet over i spesielle kontraktsbestemmelser pkt 13

 

  • Pkt 10.4 Lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping

Mindre endringer i denne bestemmelsen

 

  • Pkt 10.5 «Innleie fra bemanningsforetak» er ny

 

  • Pkt 10.6 «Forbud mot kontant betaling» er ny

 

  • Pkt 14.2.2 Regulering av forlenget byggetid

Inntatt en presisering av hva som menes med opprinnelige byggetid. Denne presiseringen er viktig fordi det ofte blir tvist om hva som er definisjonen på opprinnelig byggetid.

 

  • Pkt 16 Levering av FDV-dokumentasjon

Oppdatert henvisninger

 

  • Nytt pkt 15 i spesielle kontraktsbestemmelser: Dokumentasjon i forhold til forskrift om miljørettet helsevern

Nytt punkt inntatt etter innspill fra Lier kommune

 

Oppdaterte kontraktsbestemmelser er nå tilgjengelige på https://prosjektanskaffelser.no/konkurransegrunnlag/maler-konkurransegrunnlag/

 

Bestemmelse om «Fast ansatte» på høring

I forbindelse med revisjonen ble det vurdert hvorvidt man skulle innta bestemmelse i generelle kontraktsbestemmelser som setter krav til at kontraktsarbeidet skal utføres av fast ansatte. Statsbygg har inntatt denne bestemmelsen ved sin revisjon. Vi har foreløpig ikke tatt denne med i årets revisjon, men ønsker gjerne deres innspill på dette. Bestemmelsen følger nedenfor:

Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne bestemmelsen. Byggherren kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

 Totalentreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

 Byggherren kan stanse arbeidet for totalentreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentakende brudd på denne bestemmelsen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

188