Vi vil opplyse om at Difi har gjort noen endringer i konkurransegrunnlagsmalene. Alle malene gjelder anskaffelser over EØS terskelverdi.

Våre maler over EØS terskel er nå endret i samsvar med disse endringene.

Eget kapittel om ESPD

I de nevnte malene er det nå lagt inn et eget kapittel om det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Utover å gi en kort generell informasjon om ESPD inneholder kapittelet to viktige opplysninger om rent nasjonale avvisningsgrunner. Dette gjelder for det første avvisningsgrunnen i FOA § 24-2 annet ledd hvor det er angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte straffbare forholdene. Dette er et særnorsk krav.

For det andre gjelder det avvisningsgrunnen i FOA § 24-2 tredje ledd bokstav i: når oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet. Avvisningsgrunnen i ESPD-skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

På grunn av disse forskjellene mellom anskaffelsesforskriften og EU-direktivet om offentlige anskaffelser/standardskjemaet for ESPD, må oppdragsgiver angi disse avvisningsgrunnene som nasjonale avvisningsgrunner i anskaffelsesdokumentene.

Skatteattest

Kvalifikasjonskravet om at leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt fjernes. Årsaken er at manglende betaling av skatt med mer er avvisningsgrunner etter forskriftens § 24-2. Kvalifikasjonskravet erstattes med et informasjonspunkt om at valgte leverandør må levere skatteattest.