Oppdatering av generelle og spesielle kontraktsbestemmelser

 

Det er nå lastet opp oppdaterte generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for NS 8407.

Oppdaterte kontraktsbestemmelser finner dere her :

https://prosjektanskaffelser.no/konkurransegrunnlag/maler-konkurransegrunnlag

 Det er foretatt følgende endringer i dokumentene:

  • Endring av rekkefølge på bestemmelsene, i tråd med NS (ingen materielle endringer)
  • Generelle kontraktsbestemmelser pkt 2.1 (Byggherremøter) er kortet ned
  • Punktet vedrørende prosjektering er flyttet fra generelle kontraktsbestemmelser til spesielle kontraktsbestemmelser. Det er også foretatt endring slik at oppdragsgiver skal ha en valgmulighet i forhold til bruk av BIM/modellbasert prosjektering. Noen oppdragsgivere bruker BIM i sine prosjekter, andre ikke.

Det er en betydelig utvikling i forhold til bruk av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i entrepriseprosjekter. BIM er aktuelt i flere faser av prosjektet, ved planlegging, prosjektering, kalkulering, byggefase, ved overtakelse og salg, drift og rehabilitering/ombygging.

Dagens standardkontrakter er ikke tilpasset bruk av digitale modeller, og det foreligger en rekke kontraktuelle utfordringer i forhold til bruken av BIM. For et prosjekt som skal drives med BIM er det viktig med en felles forståelse for hvordan BIM skal brukes i prosjektet, gode prosjektrutiner, MMI (Modell Modenhets Indeks) og èn BIM manual.

De fleste store aktører (Statsbygg, Statens vegvesen mfl.) har egne omfattende BIM-manualer, men det finnes enklere og pedagogiske normer som EBA sin BIM-manual, se  https://www.eba.no/dette-er-eba/aktuelt/bim-manual/. BIM manualen bør tilpasses hvert prosjekt.

Noen problemstillinger ved bruken av BIM:

  • Ved avvik mellom modell, tegninger og beskrivelse, bør det gjelde en prioritetsordning?
  • Hvem har ansvaret for endringer som er foretatt i modellen? Må være sporbart hvem som har foretatt endringer. Digital signatur?
  • Rettigheter til modellene – Hva skal oppdragsgiver ha krav på å få overta? Skal oppdragsgiver kunne gjenbruke dataene?
  • Kan feil i modelleringsfil, bibliotek, programvare mv. være prosjekteringsfeil?
  • Datarom/webhotell – ansvar og rutiner for datarom for prosjektet

 

Februar, 2019