Nærings- og fiskeridepertamentet har justert opp samtlige terskelverdier. De nye terskelverdiene trådde i kraft 06.04.2018.

Nasjonal terskelverdi justeres opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner eks. mva.

EØS terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter justeres fra 44 til 51 millioner kroner eks. mva.

For øvrige terskelverdier vises til forskrift om endring i anskaffelsesforskriften mv. Se også pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Forskrift: Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften mm_2018-04-04-533

Pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justerer-opp-terskelverdier/id2596319/