Vi har foretatt noen endringer i Prosjektanskaffelser i august 2018. Nedenfor følger en oppsummering over hva vi har endret.

Endringer i malene for konkurransegrunnlagene er:

 • Nytt punkt om konkurransegjennomføringsverktøy.
 • Fjernet sentral godkjenning i henhold til plan og bygningsloven som kvalifikasjonskrav i del II. Dette er uansett et kontraktskrav, og er ikke tillatt i del III. Selv om man kan stille dette som krav i del II, er dokumentasjonskravet uklart siden det ikke lenger er mulig å få lokal godkjenning, jf bl.a. KOFA sak 2017/36. Systemet er nå basert på egenerklæring.
 • Det er fjernet punktet om innlevering på papir, som nå ikke lenger er mulig.

Endringer i kontraktsbestemmelsene er:

 • Når det gjelder seriøsitetskrav, har vi i lang tid hatt slike krav i våre kontraktsbestemmelser. I 2017/2018 har bransjen også begynt å innføre dette i sine kontraktsbestemmelser. Det er oppnådd enighet om formuleringer fra Fellesforbundet, Byggenæringens landsforeningen, DIFI og KS. De formuleringene/kontraktsbestemmelsene det nå er enighet om, er ganske like de vi hadde fra før. Vi har justert våre bestemmelser til å være i tråd med de omforente bestemmelsene, så langt vi funnet det forsvarlig. Noen bestemmelser har vi beholdt slik de var.
 • Følgende bestemmelser er justert noe:
 • Pkt 6 kontraktsmedhjelpere, pkt 6.1 har fått et nytt ledd om bemanningsselskaper. For øvrig har vi beholdt våre tidligere formuleringer her, da disse var mer konkrete og enklere å etterleve.
 • Pkt 8 har fått tilføyelser om mulig kvalitetsplan under spesielle kontraktsbestemmelser.
 • Pkt 9 er videreført og er i tråd med de omforente seriøsitetskravene. Det er foretatt noen justeringer i ordlyden. I pkt 9.10 har vi tatt inn en presisering i forhold til hva som er saklig grunn for nekting av samtykke ved utskifting av nøkkelpersonell.
 • Pkt 15 prøvedrift er nå endret og tilpasset NS 6450.
 • I pkt 21 har vi tatt inn bestemmelser om etiske krav. Disse er overført fra de spesielle og innebærer ingen endringer fra tidligere.
 • I pkt 22.2 har vi foretatt tilføyelser i forhold til etterlevelse av krav i plan- og bygningsloven, samt opplysninger om underentreprenører, prosjektering og annet.
 • I pkt 23 har vi tatt inn en ny bestemmelse om revisjon. Denne bestemmelsen er en videreføring av de bestemmelser som nå er omforent i byggenæringen.

I de spesielle kontraktsbestemmelsene har vi også gjort noen endringer:

 • Pkt 5 Etiske krav er tatt ut og tatt inn i de generelle bestemmelsene.
 • Pkt 10 om prøvedrift er endret for å passe de generelle bestemmelsene pkt 15.
 • Pkt 12 lærlingklausul er tilpasset bransjens omforente bestemmelser, men sanksjonsbestemmelsene har vi beholdt som var.
 • Pkt 13 medlemskap i StartBank er nå tatt inn som et alternativ man kan velge.
 • Pkt 14 er det tatt inn et alternativ om utarbeidelse av kvalitetsplan, som en videreføring av bestemmelsene i generelle kontraktsbestemmelser pkt 8.

Vi jobber nå med følgende oppdateringer, som vil komme i løpet av høsten 2018:

 • Egenrapport fra leverandør og underleverandør som ivaretar alle relevante kontraktskrav, herunder lønn- og arbeidsvilkår, lærlingklausul, etiske krav, hms, faglærte håndverkere osv.
 • Ny mal for samarbeidskontrakt i tidligfase. En form for samspill som ender opp med totalentreprise i gjennomføringsfasen, men som gir bedre mulighet for prosjektutvikling i fase 1. Denne er særlig godt egnet for rehabiliteringsprosjekter.
 • Vi vil også invitere til nye kurs høsten 2018, herunder et eget frokostseminar i forhold til generelle og spesielle kontraktsbestemmelser etter revisjonene.